نوجوان

نوجوانی به دوره‌ای اطلاق می‌شود که حدودا از 12 تا 18 سالگی جریان دارد و می‌توان سرآغاز بسیاری از بحران‌های زندگی فرد باشد. با این حال این دوره می‌تواند باعث ایجاد فرصت‌های فراوانی نیز بشود.